Terms of Service

Condicions especials per a l'ús d'OPEN API

  Aquestes condicions especials regeixen l'accés i ús del portal "Open Api" i els corresponents serveis ("Serveis") posats a la disposició del públic per part de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya a l'adreça web http://blogs1.uoc.es/developer/. Són complementàries a les condicions generals d'ús que regeixen l'ús del portal www.uoc.edu que es troben aquí, que s’apliquen de manera supletòria a Open Api.  

A. Ús de l'API de la FUOC

 

1. Llicència

  La FUOC atorga a l'usuari autoritzat una llicència no exclusiva, intransferible i no subllicenciable per utilitzar l'API de la FUOC (la “Open API”) i accedir als serveis i funcionalitats dels sistemes informàtics de la FUOC (“Serveis”) posats a la disposició de l'usuari al Portal UOC API, únicament a l'efecte de realitzar les següents accions, amb subjecció a les restriccions establertes en aquestes condicions: a) Accedir a l'entorn de desenvolupament d'aplicacions per als sistemes informàtics de la FUOC, per al disseny, desenvolupament i prova de programes d'ordinador creat en el marc del seu treball de finalització d'estudis (“Aplicacions”); b) Permetre que la seva Aplicació interactuï amb sistemes informàtics de la FUOC i amb els Serveis a fi d'obtenir informació necessària per facilitar la instal·lació i/o operació de la seva Aplicació amb aquests sistemes i Serveis.  

2. Claus d'accés

La FUOC li facilitarà les claus d'accés que li permetran accedir a determinats sistemes informàtics de la FUOC. Les claus d’acces són propietat de la FUOC i podran revocar-se si les comparteix amb qualsevol tercer (de manera diferent a l'establert en les presents Condicions), si es veuen compromeses, si l'Usuari incompleix qualsevol disposició d'aquestes condicions o si la FUOC rescindeix el seu compte d'usuari.  

3. Restriccions

L'Usuari no realitzarà les següents accions ni facilitarà o permetrà que uns altres les realitzin: a) Distribuir, publicar o permetre l'accés o enllaç a l'OPEN API o als sistemes informàtics de la FUOC des de qualsevol ubicació o origen diferent a la seva Aplicació. b) Habilitar o permetre l'ús o la divulgació dels sistemes informàtics de la FUOC de manera diferent a l'autoritzat en aquestes condicions. c) Utilitzar, copiar, distribuir o modificar l'OPEN API o accedir els sistemes informàtics de la FUOC per a qualsevol finalitat altra que la indicada en el punt 1., i en particular per a la prestació directa o remota de serveis a tercers. d) Modificar, descompilar, realitzar enginyeria inversa o alterar d'una altra manera els sistemes informàtics de la FUOC, l'OPEN API o els materials i continguts de la FUOC. g) Utilitzar robots, rastrejadors, eines de raspat o una altra tecnologia per accedir o usar els sistemes informàtics de la FUOC, la Pàgina Web www.uoc.edu o els Serveis en general a fi d'obtenir qualsevol informació addicional al que la FUOC li proporciona en virtut d'aquestes condicions. h) Utilitzar l'OPEN API de manera que excedeixi el volum de sol·licituds raonable, constitueixi un ús excessiu o abusiu, o incompleixi o sigui inconsistent amb qualsevulla instruccions raonables o política publicada per la FUOC. i) Utilitzar l'OPEN API de la FUOC per a: (i) infringir els drets d'autor, patents, marques, secrets comercials o altres drets de propietat o drets de publicitat i privadesa de la FUOC o dels llicenciadors de la mateixa; (ii) transmetre qualsevol virus o altres rutines de programació informàtica que puguin resultar nocives per a qualsevol sistema o dada, interferir perjudicialment amb els mateixos, interceptar dissimuladament qualsevol sistema o dada o expropiar els mateixos; o (iii) interferir, afectar o intentar utilitzar els sistemes informàtics de la FUOC per obtenir accés no autoritzat a qualsevol sistema informàtic, servidor, xarxa o compte per la qual no disposi d'autorització d'accés o a un nivell que excedeixi la seva autorització; o (iv) en general fer-nos incórrer en responsabilitats o causar que perdem (total o parcialment) els Serveis de les nostres ISPs o altres proveïdors.  

4. Límit de crides OPEN API

El nombre de crides o sol·licituds a l'OPEN API que podrà realitzar durant un període determinat podrà ser limitat. La FUOC determinarà els límits de crides en funció de diversos factors, incloent els potencials usos de la seva Aplicació o el volum anticipat d'ús associat a la seva Aplicació. La FUOC podrà, a la seva sencera discreció, cobrar-li per crides a l'OPEN API que excedeixin els límits establerts o restringir o tancar el seu accés a l'OPEN API conforme a aquestes condicions.  

5. Suspensió/rescissió

En cas d'incompliment per part de l'Usuari de les restriccions establertes en aquestes condicions, la FUOC notificarà a l'Usuari sobre aquest tema, i si aquest no realitza les correccions oportunes dins dels cinc (5) dies següents, la FUOC podrà (i) suspendre tots els drets d'accés a l'OPEN API i altres Serveis prestats a l'Usuari o, en el cas que això no impedeixi l’ incompliment, rescindir el seu compte d'Usuari. En el cas que aquest incompliment causi un dany substancial immediat o riscos significatius, segons l'establert per la FUOC, als sistemes informàtics de la FUOC, aquesta podrà suspendre immediatament tots els drets d'accés i altres serveis a l'Usuari, i la FUOC notificarà a l'Usuari de manera immediata sobre aquesta suspensió. La FUOC reprendrà l'ús d'OPEN API quan aquest incompliment estigui esmenat i totes les qüestions relacionades amb el mateix hi hagin estat resoltes, sense perjudici del seu dret de rescindir definitivament el compte d'Usuari. Així mateix, la FUOC podrà suspendre o rescindir l'accés i ús d'OPEN API (a) si així ho estableix la llei; (b) quan l'accés als sistemes informàtics de la FUOC pugui crear una càrrega econòmica substancial segons l'establert per la FUOC; o (c) quan l'accés al Servei mitjançant l'OPEN API pugui crear un risc per a la seguretat o una càrrega tècnica material segons l'establert per la FUOC.  

6. Modificació de l'API, llocs i Serveis Prestats

La FUOC podrà modificar l'OPEN API , les crides permeses a l'OPEN API , les seves bases de dades, o els Serveis prestats per la FUOC, així com els usos permesos dels mateixos conforme aquestes condicions, o qualsevol dels beneficis i/o característiques proporcionades en relació amb el seu ús de l'OPEN  API en qualsevol moment. La FUOC enviarà a l'Usuari una notificació per escrit de modificacions que podrien afectar a la seva Aplicació amb una antelació d'un (1) mes. Aquests canvis podrien requerir que l'Usuari  realitzi canvis en la seva Aplicació, perquè continuï sent compatible amb l'OPEN API , els llocs de la FUOC o els Serveis FUOC, o pugui interactuar amb els mateixos.

7. Disponibilitat dels sistemes informàtics de la FUOC/OpenAP I

La FUOC no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en l'ús d'Open API ni la connexió als sistemes informàtics de la FUOC i en el subministrament d'informació o qualssevol dels diferents Servicios. La FUOC no garanteix que els seus sistemes informàtics i l'accés i/o ús d'OPEN API seran disponibles 24/7 ni que els Serveis seran ininterromputs o estaran lliures d'errors; i la FUOC no ofereix garantia alguna en relació amb els resultats que podrien obtenir-se de l'ús dels Serveis mitjançant Open API, o en relació amb la precisió, veracitat o contingut de qualsevol informació, bé o servei continguda en els Serveis o proporcionada a través dels mateixos.  

8. Llicència a favor de la FUOC

La FUOC no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en l'ús d'Open API ni la connexió als sistemes informàtics de la FUOC i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents Servicios. La FUOC no garanteix que els seus sistemes informàtics i l'accés i/o ús d'OPEN API seran disponibles 24x7 ni que els Serveis seran ininterromputs o estaran lliures d'errors; i la FUOC no ofereix garantia alguna en relació amb els resultats que podrien obtenir-se de l'ús dels Serveis mitjançant Open API, o en relació amb la precisió, veracitat o contingut de qualsevol informació, bé o servei continguda en els Serveis o proporcionada a través dels mateixos.  

B. Paràmetres de seguretat API

  L'Usuari observarà els següents paràmetres de seguretat de l'OPEN API (“Paràmetres de Seguretat”):  

1. Controls de seguretat

1.1 Control. La FUOC es reserva el dret de realitzar un control periòdic dels sistemes informàtics per garantir el compliment amb els requisits d'aquestes condicions. Podran realitzar-se escaneixos de seguretat no intrusius de xarxes i/o d'aplicacions de manera aleatòria sense previ avís. 1.2 Control posterior a una Fallada de Seguretat. A l'efecte d'aquests Paràmetres de Seguretat, una “Fallada de Seguretat” es defineix com una fallada en la seguretat de la instal·lació, sistema o lloc de l'Usuari que permeti que els sistemes informàtics de la FUOC puguin ser accedits o utilitzats per una persona no autoritzada. En cas d'una Fallada de Seguretat, la FUOC podrà suspendre o tancar l'accés de l'Usuari a l'OPEN API i els sistemes informàtics de la FUOC. La FUOC podrà suspendre o tancar l'accés de l'Usuari a l'OPEN API i als sistemes informàtics de la FUOC de manera immediata sense previ avís.  

2. Incidents de seguretat i resposta

2.1 Notificació i temps. Sense perjudici de qualsevol obligacions legals que pogués tenir l'Usuari , aquest acorda notificar immediatament a la FUOC per escrit del seu descobriment d'una Fallada de Seguretat, mitjançant correu electrònic a openapi@uoc.edu. L'Usuari  acorda realitzar els esforços comercials raonables per notificar a la FUOC de la detecció per part de l'Usuari  d'una Fallada de Seguretat durant les vint-i-quatre (24) hores següents a la detecció de la fallada. Sense perjudici del que antecedeix, en cap cas transcorreran més de dos (2) dies entre la detecció de la Fallada de Seguretat per part de l'Usuari  i la notificació a la FUOC. Aquest correu electrònic de notificació inclourà: una descripció del problema i el nom de l'Usuari  perquè la FUOC pugui contactar-li per mantenir-se informada de la situació de l'incident.  

3. Precaucions de seguretat: bones pràctiques

L'Usuari  acorda observar a tot moment les bones pràctiques en matèria de seguretat, segons el que es disposa en les últimes publicacions del sector sobre temes rellevants a  la s formes d'interacció de l'Usuari  amb la FUOC. En el cas que aquestes millors pràctiques entrin en conflicte amb aquests Paràmetres de Seguretat, l'Usuari  observarà els Paràmetres de Seguretat.  

4. Seguretat de les dades: emmagatzematge de dades

L'Usuari acorda mantenir mesures de seguretat raonables per protegir la seguretat de la següent informació, proporcionada directament a l'Usuari o obtinguda de la FUOC a través de l'OPEN API: a. Adreces de correu electrònic de l'usuari registrat b. Tokens d'autenticació de l'usuari c. Números d'identificació d'usuari registrat d. Altres dades identificatives o d'autenticació d'usuari registrat. Els números d'identificació d'usuari registrat utilitzats per autenticar l'accés a l'OPEN API han de mantenir-se secrets. En cap cas es poden divulgar. Si la FUOC considera que els números d'identificació d'usuari registrat s'han vist compromesos, la FUOC es reserva el dret de tancar l'accés immediatament i emetre un nou número d'identificació d'usuari a l'Usuari .